2017-07-10

Regulaminy zawodów JuraBot Krasiejów 2018

Regulamin Zawodów Robotów Mobilnych JURABOT Krasiejów 2018

Regulamin Zawodów Robotów Mobilnych

JURABOT Krasiejów  2018

 

  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Zawodów Robotów Mobilnych JURABOT Krasiejów  2018, obowiązujące podczas  Zawodów.
  Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 • Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Zawodów Robotów Mobilnych JURABOT Krasiejów 2018
 • Wydarzeniu - należy przez to rozumieć Zawody Robotów Mobilnych JURABOT Krasiejów 2018
 • Użytkownik - podmiot uczestniczący w Wydarzeniu
 • Zawodnik - zarejestrowany i zweryfikowany Użytkownik Wydarzenia
 • Sponsor - należy przez to rozumieć firmę lub osobę fizyczną zwanej dalej Użytkownikiem Wydarzenia, która zawarła umowę z organizatorami na wsparcie finansowe Wydarzenia w zamian za Reklamę według określonego pakietu sponsorskiego;
 • Wystawca - należy przez to rozumieć Sponsora, który wykupił pakiet sponsorski zawierający miejsce wystawowe
 • Odwiedzający - niezarejestrowany Użytkownik Wydarzenia (osoby zwiedzające Wydarzenie)
 • Zawody - należy przez to rozumieć konkurencje opisane w paragrafie 6 niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy z Użytkowników Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania „Przepisów przeciwpożarowych oraz bhp”  obowiązujących na terenie Parku Nauki i Rozrywki  w Krasiejowie.

 

§ 2.TERMIN, MIEJSCE WYDARZENIA

 

 1. Termin: 12.05.2018 r.
 2. Miejsce: Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów

 

§ 3. UDZIAŁ W WYDARZENIU- ZAWODNIK

 

 1. Zawodnikiem jest osoba – drużyna poprawnie zarejestrowana na stronie internetowej jurabot.jurapark.pl
 2. Rejestracja Zawodników dostępna będzie w dniach 26.03.2018r. – 08.05.2018r .
 3. Proces rejestracji Zawodnika składa się z następujących etapów:
 • Rejestracja na stronie jurabot.jurapark.pl , poprzez poprawne wprowadzenie danych do Formularza Rejestracyjnego zgodnie z rubrykami formularza;
 • Zaakceptowania przez Zawodnika warunków udziału w Wydarzeniu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji regulaminów Wydarzenia w celu zmiany statusu w serwisie na “zarejestrowany”;
 • Zawodnik otrzymuje potwierdzenie o dokonaniu rejestracji na adres e-mail wpisany w formularzu rejestracyjnym;
 • Nadanie statusu “zweryfikowany” zarejestrowanemu zawodnikowi poprzez zgłoszenie się Zawodnika w dniu Wydarzenia do punktu rejestracji , celem potwierdzenia przybycia na Wydarzenie;

 

 1. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez siebie danych podczas zgłoszenia, jak również wypełniając Formularz Zgłoszeniowy składa pisemne oświadczenie o zgodności z prawdą podanych przez siebie danych.
 2. W Zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie Zawodnicy ze statusem “zweryfikowany”.
 3. Udział w Zawodach jest bezpłatny.

 

§ 4. UDZIAŁ W WYDARZENIU - WYSTAWCY

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu w charakterze Wystawcy jest:

a) Wybór przez Sponsora Pakietu Sponsorskiego Srebrnego bądź Złotego;

b) Podpisanie przez Sponsora umowy z organizatorami na wsparcie finansowe Wydarzenia w zamian

za Reklamę ;

c) Wpłata przez Sponsora 100% należności, wynikającej z zawartej umowy;

 

§ 5. UDZIAŁ W WYDARZENIU- ODWIEDZAJĄCY

 

 1. Udział w Wydarzeniu w charakterze Odwiedzającego nie wymaga rejestracji

 

§ 6. ZAWODY

 

 1. Zawody w poszczególnych kategoriach odbywać się będą wg harmonogramu zamieszczonego

na stronie www.jurabot.jurapark.pl

 1. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na 2 dni przed Wydarzeniem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu.
 3. Planowane jest przeprowadzenie zawodów w następujących konkurencjach:

 

 • Mega Sumo
 • Standard Sumo
 • Mini Sumo
 • Line Follower Standard
 • Line Follower Turbo
 • Lego Sumo
 • Lego Line Follower

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozgrywania konkurencji, jeśli nie zgłosi się do danej

co najmniej 4 zawodników.

 1. O nierozgrywaniu danej konkurencji zawodnicy zostaną powiadomieni na 3 dni przed Wydarzeniem

w przypadku niepełnej listy zgłoszeń elektronicznych, lub w dniu wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby zawodników.

 1. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla 1, 2 oraz 3 miejsca w każdej z konkurencji.

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie DELTA, z siedzibą przy ulicy Sandomierskiej 4 w Ostrowcu Św.
 1. Rejestrując się jako Zawodnik, Zawodnik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Zawodów.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie Stowarzyszenie DELTA są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zawodów. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204). Zawodnik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania w każdej chwili.
 1. Podane przez Zawodnika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 8. BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Zawodnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Zawodach, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, Przepisów Przeciwpożarowych i BHP obowiązujących na terenach Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Zawodów :
 2. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 3. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
 4. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub miejsca Zawodów, Organizator niezwłocznie

poinformuje o tym fakcie Zawodników oraz Wystawców poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 1. Zawodnik oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest mu znana i akceptuje ją

w całości bez zastrzeżeń.

 1. Zawodnik wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora

swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, w procesie rejestracji.

 1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na

nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i

rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,

reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w

których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia.

 1. W czasie Wydarzenia Organizator oraz Zawodnicy, a ponadto inne osoby przebywające na

terenie Wydarzenia, zobowiązują się przestrzegać przepisów Ustawy o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Zawodów www.jurabot.jurapark.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2018 roku.

 

Regulaminy konkurencji:

Lego LineFollower

Zawody Robotów Mobilnych

JURABOT Krasiejów 2017

 

REGULAMIN LEGO LINEFOLLOWER

1.   Informacje ogólne

 1. Celem zawodów jest promowanie robotyki, dobrej zabawy oraz współzawodnictwa w ramach zasad fair play.

 

2.   Definicje

Definicje ogólne

 1. Drużyna - grupa osób składająca się z Uczestników i Zawodników, którzy samodzielnie stworzyli co najmniej jednego Robota lub jego algorytm, biorąca udział w Zawodach.
 2. Konstruktor - osoba opiekująca się danym robotem w czasie trwania Zawodów.
 3. Organizator - osoba nadzorująca i wpływająca na przebieg Zawodów. Wyposażona w imienny identyfikator z napisem Organizator.
 4. Robot - urządzenie mechatroniczne zasilane energią elektryczną poruszające się autonomicznie i w pewnym, zauważalnym stopniu reagujące na otoczenie.
 5. Roboty identyczne - roboty, mające podobną konstrukcję oraz wykorzystujące podobne algorytmy. O ostatecznym stwierdzeniu identyczności robotów decyduje Sędzia Główny.
 6. Sędzia - osoba nadzorująca przebieg konkurencji w dniu Zawodów.
 7. Uczestnik - osoba, która bierze aktywny, lub bierny udział w zawodach. Może to być zawodnik, sędzia, organizator lub widz.
 8. Zawodnik - patrz Konstruktor.

Definicje Kategorii

 1. Bramka pomiarowa - element systemu pomiaru Czasu przejazdu Robota.
 2. Czas przejazdu - czas mierzony za pomocą Bramek pomiarowych znajdujących w Miejscu startowym oraz na Mecie. Rozpoczęcie oraz zakończenie liczenia czasu przejazdu następuje po przejechaniu Robota przez odpowiednie Bramki pomiarowe.
 3. Meta - miejsce znajdujące się na Trasie wyposażone w Bramkę pomiarową, jednoznacznie wskazujące jej koniec.
 4. Miejsce startowe - miejsce znajdujące się na Trasie wyposażone w Bramkę pomiarową, jednoznacznie wskazujące miejsce postawienia robota w celu rozpoczęcia Próby.
 5. Próba - przejazd po Trasie wykonywany przez Robota, w którym liczony jest Czas przejazdu.
 6. Trasa - linia ciągła znajdująca się na planszy, wskazująca tor ruchu Robota.
 7. Trasa otwarta - jest to Trasa, na której Miejsce Startowe oraz Meta znajdują się w różnych miejscach.
 8. Trasa testowa - jest to Trasa przeznaczona do testów Robota. Jest wykonana z tego samego materiału co Trasa przeznaczona na Próby.
 9. Trasa zamknięta - jest to Trasa, na której Miejsce startowe oraz Meta znajdują się w tym samym miejscu.

3.   Specyfikacja konkurencji

 1. W zawodach biorą udział Roboty, których celem jest przejechanie wyznaczonej Trasy w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie dłuższym niż 2 minuty.
 2. Podstawowym kryterium klasyfikacji Prób Robotów są uzyskane czasy od najkrótszego do najdłuższego.
 3. W przypadku, gdy robot nie ukończy przejazdu, zapisywany jest czas 2 min.
 4. Po kilkukrotnym przejechaniu Mety, czas przejazdu robota zostaje zatrzymany. Ilość przejazdów przez Metę określa Organizator.
 5. Próba rozpoczynana jest na znak sędziego. Po jej ukończeniu Zawodnik musi zabrać robota z trasy.
 6. Nie dopuszcza się startu w zawodach dwóch Identycznych robotów.
 7. Próba jest zaliczana w momencie, gdy Robot samodzielnie przejedzie wyznaczoną trasę.
 8. Zawody w niniejszej kategorii składają się z fazy eliminacyjnej oraz fazy finałowej.
 9. Drużyny mają do dyspozycji Trasę testową w czasie trwania zawodów.
 10. Robot Zawodnika może wykonać dowolną liczbę Prób, jednakże pierwszeństwo startu posiada Robot, który wykonał ich mniejszą liczbę.
 11. Organizator zapewnia stolik, krzesło oraz dostęp do gniazdka elektrycznego Drużynie. Inne potrzeby należy zgłosić organizatorowi w trakcie elektronicznej rejestracji. Organizator nie ma obowiązku spełnić tych potrzeb, ale ma obowiązek powiadomić czy zostaną one spełnione.
 12. Roboty przez cały czas trwania zawodów mogą być oglądane przez uczestników, a członkowie Drużyny zobowiązują się do uprzejmego odpowiadania Uczestnikom na wszelkie pytania.

 

 

4.   Specyfikacja robota i trasy

Specyfikacja robota

 1. Roboty zgłaszane do konkurencji LEGO LineFollower muszą być zbudowane wyłącznie z klocków LEGO, ilość użytych modułów jest dowolna.
 2. Robot nie może celowo zagrażać życiu ani zdrowiu Uczestników zawodów.
 3. Robot nie może niszczyć obiektów ani rzeczy znajdujących się w jego zasięgu w wyniku celowego lub niepoprawnego działania.
 4. Wymiary Robota nie mogą być większe niż:
 5. 297mm - dotyczy całkowitej długości,
 6. 210mm - dotyczy całkowitej szerokości.
 7. Roboty przekraczające wymiary nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.
 8. Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny.
 9. Komunikacja z robotem w trakcie Próby jest zabroniona. Dozwolone jest zdalne startowanie oraz zatrzymywanie Robota.

Specyfikacja trasy

 1. Plansza, na której znajduje się Trasa może być wykonana z płyt lub banerów.
 2. Trasa jest taśmą (czarną) izolacyjną o grubości 19 mm (+-1 mm) naklejaną na planszę (białą).
 3. Odległości pomiędzy najbliższymi krawędziami linii oraz krawędziami linii i planszy muszą wynieść co najmniej 210 mm.
 4. Czas przejazdu liczony jest za pomocą bramek pomiarowych. Rozpoczęcie oraz zakończenie liczenia czasu może mieć miejsce:
 5. W Trasie otwartej - rozpoczęcie pomiaru następuje po wykryciu robota przez Bramkę pomiarową znajdującą się w Miejscu startu; zakończenie pomiaru następuje po wykryciu robota przez Bramkę pomiarową znajdującą się na Mecie.
 6. W Trasie zamkniętej - rozpoczęcie pomiaru następuje po wykryciu robota przez Bramkę pomiarową; zakończenie pomiaru następuje po kilkukrotnym wykryciu robota przez tą samą Bramkę pomiarową.
 7. W przypadku awarii bramek pomiarowych Organizator może mierzyć czas stoperem.
 8. Minimalny kąt skrętu o promieniu 0 mm wynosi 45 stopni.

5.   Zasady rozgrywek

 1. Rozgrywki prowadzone są pod nadzorem Sędziego.
 2. Zawody rozgrywają się w dwóch fazach:
 3. eliminacyjnej,
 4. finałowej.
 5. Faza eliminacyjna:
 6. Składa się z Prób Robotów wykonywanych na co najmniej jednej Trasie w określonym przez Organizatora czasie.
 7. Robot może pokonać Trasę dowolną liczbę razy. Jako wynik końcowy uznaje się najkrótszy Czas przejazdu.
 8. Pierwszeństwo w przejazdach mają roboty, które do tej pory wykonały ich najmniej.
 9. Do finału przechodzi 8 robotów z najkrótszymi Czasami przejazdu. w przypadku, gdy Próby odbywały się na dwóch lub więcej trasach eliminacyjnych, brana jest pod uwagę suma najkrótszych czasów z każdej z tras.
 10. Faza finałowa:
 11. Robot może pokonać Trasę maksymalnie 2 razy. Jako wynik końcowy uznaje się najkrótszy Czas przejazdu.
 12. Roboty wykonują przejazdy według klasyfikacji eliminacyjnej, od najdłuższego Czasu przejazdu do najkrótszego.
 13. W przypadku, gdy dwa lub więcej Robotów ma taki sam czas, zostanie przeprowadzona dodatkowa Próba pomiędzy nimi.
 14. Sędzia ma prawo przerwać Próbę, gdy uzna, że są łamane zasady niniejszego regulaminu lub gdy robot nie jest w stanie ukończyć Próby.
 15. Organizator udostępnia Zawodnikom Trasę testową.
 16. Robot musi poruszać się całkowicie autonomicznie. Każda komunikacja z robotem w trakcie Próby grozi niezaliczeniem przejazdu lub dyskwalifikacją Zawodnika. Decyzję o ukaraniu Zawodnika podejmuje sędzia. Dozwolone jest zdalne startowanie oraz zatrzymanie robota.
 17. Robot musi przemieszczać się po Trasie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazanym przez Sędziego.
 18. Robot w trakcie Próby może ścinać zakręty. w przypadku, gdy robot dokonuje zbyt dużego uproszczenia trasy, sędzia może uznać przejazd za nieważny.
 19. Limit czasu przejazdu to 2 minuty.
 20. Robot w trakcie przejazdu nie może uszkodzić trasy, ani zakłócać przyrządów pomiarowych.
 21. Roboty startujące w Zawodach mogą otrzymać punkty Klasyfikacji Konstruktorów po spełnieniu odpowiednich wymagań, który nie są zawarte w niniejszym regulaminie.

 

6.   Kwestie sporne, odpowiedzialność i dyskwalifikacja

 1. Wszelkie kwestie sporne związane z kategorią opisaną niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia danej kategorii.
 2. Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie działania każdego z członków Drużyny ponosi Drużyna.
 4. W przypadku nieprzestrzegania zasad rozgrywek fair-play przez jednego z członków Drużyny, Sędzia Główny ma prawo nałożyć na Drużynę karę w postaci punktów karnych. Zasady przyznawania punktów karnych nie są zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. W przypadku zachowania członka drużyny, które narusza: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne lub bezpieczeństwo Uczestników, Sędzia Główny ma prawo nałożyć na Drużynę karę w postaci punktów karnych lub dyskwalifikacji.
 6. Dyskwalifikacja Drużyny powoduje unieważnienie wszystkich wyników uzyskanych przez Drużynę w dniu trwania Zawodów.
 7. Zdyskwalifikowana Drużyna ma obowiązek zwrócić wszystkie nagrody zdobyte w dniu Zawodów.
 8. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.

 

7.   Zgoda na publikację

 1. Rejestracja robota w zawodach oznacza wyrażenie zgody na publikację podstawowych informacji na jego temat tj. nazwy robota, nazwy drużyny, nazwy Uczelni lub Instytucji, zdjęć, filmów oraz zajętego miejsca przez Organizatorów i Partnerów Zawodów bez konieczności informowania o tym Konstruktora lub Drużyny.
Lego Sumo

Zawody Robotów Mobilnych

JURABOT Krasiejów 2017

 

REGULAMIN LEGO SUMO

1.   Informacje ogólne

 1. Celem zawodów jest promowanie robotyki, dobrej zabawy oraz współzawodnictwa w ramach zasad fair play.

 

2.   Definicje

Definicje ogólne

 1. Drużyna - grupa osób składająca się z Uczestników i Zawodników, którzy samodzielnie stworzyli co najmniej jednego Robota lub jego algorytm, biorąca udział w Zawodach.
 2. Konstruktor - osoba opiekująca się danym robotem w czasie trwania Zawodów.
 3. Organizator - osoba nadzorująca i wpływająca na przebieg Zawodów. Wyposażona w imienny identyfikator z napisem Organizator.
 4. Robot - urządzenie mechatroniczne zasilane energią elektryczną poruszające się autonomicznie i w pewnym, zauważalnym stopniu reagujące na otoczenie.
 5. Roboty identyczne - roboty, mające podobną konstrukcję oraz wykorzystujące podobne algorytmy. O ostatecznym stwierdzeniu identyczności robotów decyduje Sędzia Główny.
 6. Sędzia - osoba nadzorująca przebieg konkurencji w dniu Zawodów.
 7. Uczestnik - osoba, która bierze aktywny, lub bierny udział w zawodach. Może to być zawodnik, sędzia, organizator lub widz.
 8. Zawodnik - patrz Konstruktor.

Definicje Kategorii

 1. Remis - sytuacja, w której 2 roboty odbyły już wszystkie walki oraz mają tyle samo punktów.
 2. Ring - okrągła plansza, na której odbywają się walki.
 3. Strefa walki - strefa wyznaczona wokół ringu, która podczas walki musi pozostać pusta.
 4. Test kartki - test mający na celu sprawdzenie, czy Robot nie ma zbyt lepkich kół. Polega na położeniu robota na czystej kartce formatu A4 i gramaturze 80 g/ tak, żeby wszystkie koła dotknęły powierzchni papieru, a następnie podniesieniu go. Nawet minimalne podniesienie kartki skutkuje niedopuszczeniem robota do walki.

3.   Specyfikacja konkurencji

 1. W zawodach biorą udział Roboty, których celem jest wypychanie siebie nawzajem z Ringu.
 2. Nie ma ograniczeń co do ilości startujących Robotów danej Drużyny.
 3. Nie dopuszcza się startu w zawodach dwóch Identycznych robotów.
 4. Konkurencje składają się z eliminacji oraz finału lub samego finału w przypadku gdy liczba robotów jest mniejsza od 9.
 5. W eliminacjach Roboty będą podzielone na grupy.
 6. Eliminacje odbywają się zgodnie z systemem rozgrywek każdy z każdym.
 7. Do finału awansują roboty z największą liczbą zwycięstw po odbyciu się wszystkich walk, lub upłynięciem, określonej przez Organizatora, ilości czasu od rozpoczęcia konkurencji. Liczba robotów z każdej grupy przechodząca do walk finałowych uzależniona jest od ilości startujących robotów.
 8. W przypadku Remisu na miejscach pretendujących do finału, brany będzie pod uwagę wynik z bezpośredniej walki tych robotów. Do finału przechodzi zwycięzca.
 9. Finały odbywają się zgodnie z pucharowym systemem rozgrywek.
 10. Organizator zapewnia stolik, krzesło oraz dostęp do gniazdka elektrycznego Drużynie. Inne potrzeby należy zgłosić organizatorowi w trakcie elektronicznej rejestracji. Organizator nie ma obowiązku spełnić tych potrzeb, ale ma obowiązek powiadomić czy zostaną one spełnione.
 11. Roboty przez cały czas trwania zawodów mogą być oglądane przez uczestników, a członkowie Drużyny zobowiązują się do uprzejmego odpowiadania Uczestnikom na wszelkie pytania.

4.   Specyfikacja Robota i Ringu

Specyfikacja robota

 1. Roboty zgłaszane do konkurencji Lego Sumo muszą być zbudowane wyłącznie z klocków LEGO, ilość użytych modułów jest dowolna.
 2. Konstrukcja robota musi opierać się na jednej jednostce centralnej zestawu Lego Mindstorm.
 3. Masa robota nie może przekraczać 2kg.
 4. Wielkość robota nie może przekraczać 20 x 20 cm. Wysokości robota jest dowolna.
 5. Roboty przekraczające wymiary oraz wagę nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.
 6. Pomiar tych parametrów, obowiązkowo dla każdego Robota, odbędzie się przed zawodami.
 7. Dopuszcza się możliwość wykonywania pomiarów wyrywkowo, lub na życzenie przeciwnika w trakcie trwania zawodów.
 8. Robot nie może zawierać urządzeń aktywnie zakłócających działanie układów sterowania przeciwnika
 9. Robot nie może uszkadzać przeciwnika i ringu, a także emitować cieczy, gazów oraz wydzielać znacznych ilości ciepła.
 10. Robot nie może zawiera elementów mogących przytwierdzać go do ringu lub uniemożliwiających jego przesunięcie np. przyssawki, klej.

Specyfikacja ringu

 1. Ring musi być koloru czarnego z białym marginesem przy krawędzi. Średnica ringu wynosi 1540 cm, a margines ma szerokość 5,0 cm.
 2. Dopuszczalna tolerancja wymiarów ringów oraz białego marginesu wynosi +- 5%.
 3. Powierzchnia ringu jest gładka, płaska i czarna.
 4. Ring wykonany jest z twardego materiału o niskim współczynniku tarcia.

5.   Zasady rozgrywek

 

 1. Walka polega na wzajemnym spychaniu się z Ringu dwóch Robotów.
 2. O kolejności i sposobie ustawiania Robotów decyduje Organizator.
 3. Zawodnicy po ustawieniu tyłem do siebie swoich Robotów na Ringu, na znak Sędziego, uruchamiają je.
 4. Robot może poruszyć się najszybciej po upływie 5 sekund od momentu sędziowskiego znaku do startu, w przeciwnym razie uznawany jest falstart - dwa falstarty z rzędu poddają rundę.
 5. W przypadku gdy jeden z Robotów nie wystartuje, walka jest przerywana, a następnie powtarzana. Jeżeli ten sam Robot nie wystartuje 3 razy z rzędu to przegrywa walkę.
 6. Robot, który jako pierwszy dotknie obszaru poza ringiem przegrywa rundę. Robot przegrywa również w przypadku gdy odpadnie od niego część o rozmiarze większym niż 1cm2 lub o masie powyżej 10g.
 7. W przypadku gdy nie będzie można rozstrzygnąć który z robotów przegrał rundę walka zostaje powtórzona.
 8. Gdy obaj zawodnicy wyrażą zgodę – runda jest przerywana i zostaje powtórzona. Gdy wielokrotnie dojdzie do takiej sytuacji i walkę ciężko będzie rozstrzygnąć Sędzia uznaje remis.
 9. Zawodnik ma prawo przerwać walkę w każdej chwili. Skutkuje to przegraniem rundy.
 10. Runda może trwać maksymalnie 2 min – po tym czasie następuje powtórzenie walki.
 11. Zawodnik, który wygrał rundę otrzymuje 1 pkt.
 12. Walki toczą się aż do momentu uzyskania przez jednego z Zawodników 2 pkt.
 13. W przypadku remisu, Zawodnicy nie otrzymują punktów.
 14. Przyznane punkty mają znaczenie wyłącznie podczas wyłonienia zwycięzców grup.
 15. Pomiędzy rundami Zawodnicy mają 30 sekund na drobne naprawy Robota oraz przygotowanie go do następnej walki.
 16. Dopuszcza się możliwość wyrywkowego przeprowadzania Testu kartki.
 17. Dopuszcza się też możliwość przeprowadzania Testu kartki na życzenie przeciwnika.
 18. Po przejściu Testu kartki przed walką, Zawodnik ma obowiązek odłożyć Robota od razu na Ring. Niedopuszczalne jest wtedy czyszczenie, lub smarowanie kół.
 19. W przypadku nie przejścia Testu kartki, Robot przegrywa walkę. Ma następnie prawo zmienić koła, lub zmodyfikować konstrukcję.
 20. Przebieg walk nadzorować będzie co najmniej dwóch sędziów,
 21. Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo Uczestników podczas walk ich Robotów.
 22. Roboty startujące w Zawodach mogą otrzymać punkty Klasyfikacji Konstruktorów po spełnieniu odpowiednich wymagań, który nie są zawarte w niniejszym regulaminie.

 

6.   Kwestie sporne, odpowiedzialność i dyskwalifikacja

 1. Wszelkie kwestie sporne związane z kategorią opisaną niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia danej kategorii.
 2. Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie działania każdego z członków Drużyny ponosi Drużyna.
 4. W przypadku nieprzestrzegania zasad rozgrywek fair-play przez jednego z członków Drużyny, Sędzia Główny ma prawo nałożyć na Drużynę karę w postaci punktów karnych. Zasady przyznawania punktów karnych nie są zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. W przypadku zachowania członka drużyny, które narusza: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne lub bezpieczeństwo Uczestników, Sędzia Główny ma prawo nałożyć na Drużynę karę w postaci punktów karnych lub dyskwalifikacji.
 6. Dyskwalifikacja Drużyny powoduje unieważnienie wszystkich wyników uzyskanych przez Drużynę w dniu trwania Zawodów.
 7. Zdyskwalifikowana Drużyna ma obowiązek zwrócić wszystkie nagrody zdobyte w dniu Zawodów.
 8. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.

 

7.   Zgoda na publikację

 1. Rejestracja robota w zawodach oznacza wyrażenie zgody na publikację podstawowych informacji na jego temat tj. nazwy robota, nazwy drużyny, nazwy Uczelni lub Instytucji, zdjęć, filmów oraz zajętego miejsca przez Organizatorów i Partnerów Zawodów bez konieczności informowania o tym Konstruktora lub Drużyny.
LineFollower

Zawody Robotów Mobilnych

JURABOT Krasiejów 2017

 

REGULAMIN LINEFOLLOWER

1.   Informacje ogólne

 1. Celem zawodów jest promowanie robotyki, dobrej zabawy oraz współzawodnictwa w ramach zasad fair play.

 

2.   Definicje

Definicje ogólne

 1. Drużyna - grupa osób składająca się z Uczestników i Zawodników, którzy samodzielnie stworzyli co najmniej jednego Robota lub jego algorytm, biorąca udział w Zawodach.
 2. Konstruktor - osoba opiekująca się danym robotem w czasie trwania Zawodów.
 3. Organizator - osoba nadzorująca i wpływająca na przebieg Zawodów. Wyposażona w imienny identyfikator z napisem Organizator.
 4. Robot - urządzenie mechatroniczne zasilane energią elektryczną poruszające się autonomicznie i w pewnym, zauważalnym stopniu reagujące na otoczenie.
 5. Roboty identyczne - roboty, mające podobną konstrukcję oraz wykorzystujące podobne algorytmy. O ostatecznym stwierdzeniu identyczności robotów decyduje Sędzia Główny.
 6. Sędzia - osoba nadzorująca przebieg konkurencji w dniu Zawodów.
 7. Uczestnik - osoba, która bierze aktywny, lub bierny udział w zawodach. Może to być zawodnik, sędzia, organizator lub widz.
 8. Zawodnik - patrz Konstruktor.

Definicje Kategorii

 1. Bramka pomiarowa - element systemu pomiaru Czasu przejazdu Robota.
 2. Czas przejazdu - czas mierzony za pomocą Bramek pomiarowych znajdujących w Miejscu startowym oraz na Mecie. Rozpoczęcie oraz zakończenie liczenia czasu przejazdu następuje po przejechaniu Robota przez odpowiednie Bramki pomiarowe.
 3. Meta - miejsce znajdujące się na Trasie wyposażone w Bramkę pomiarową, jednoznacznie wskazujące jej koniec.
 4. Miejsce startowe - miejsce znajdujące się na Trasie wyposażone w Bramkę pomiarową, jednoznacznie wskazujące miejsce postawienia robota w celu rozpoczęcia Próby.
 5. Napęd tunelowy - wysokoobrotowy silnik elektryczny z przymocowanymi do wirnika łopatami, wykorzystywany do zwiększenia docisku robota siłą odrzutu powietrza.
 6. Próba - przejazd po Trasie wykonywany przez Robota, w którym liczony jest Czas przejazdu.
 7. Trasa - linia ciągła znajdująca się na planszy, wskazująca tor ruchu Robota.
 8. Trasa otwarta - jest to Trasa, na której Miejsce Startowe oraz Meta znajdują się w różnych miejscach.
 9. Trasa testowa - jest to Trasa przeznaczona do testów Robota. Jest wykonana z tego samego materiału co Trasa przeznaczona na Próby.
 10. Trasa zamknięta - jest to Trasa, na której Miejsce startowe oraz Meta znajdują się w tym samym miejscu.

3.   Specyfikacja konkurencji

 1. W zawodach biorą udział Roboty, których celem jest przejechanie wyznaczonej Trasy w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie dłuższym niż 2 minuty.
 2. Podstawowym kryterium klasyfikacji Prób Robotów są uzyskane czasy od najkrótszego do najdłuższego.
 3. Roboty startujące w niniejszej konkurencji mogą zostać przydzielone do jednej z dwóch kategorii:
 4. LF Standard,
 5. LF Turbo.
 6. W przypadku, gdy robot nie ukończy przejazdu, zapisywany jest czas 2 min.
 7. Po kilkukrotnym przejechaniu Mety, czas przejazdu robota zostaje zatrzymany. Ilość przejazdów przez Metę określa Organizator.
 8. Próba rozpoczynana jest na znak sędziego. Po jej ukończeniu Zawodnik musi zabrać robota z trasy.
 9. Nie dopuszcza się startu w zawodach dwóch Identycznych robotów.
 10. Próba jest zaliczana w momencie, gdy Robot samodzielnie przejedzie wyznaczoną trasę.
 11. Zawody w niniejszej kategorii składają się z fazy eliminacyjnej oraz fazy finałowej.
 12. Drużyny mają do dyspozycji Trasę testową w czasie trwania zawodów.
 13. Robot Zawodnika może wykonać dowolną liczbę Prób, jednakże pierwszeństwo startu posiada Robot, który wykonał ich mniejszą liczbę.
 14. Organizator zapewnia stolik, krzesło oraz dostęp do gniazdka elektrycznego Drużynie. Inne potrzeby należy zgłosić organizatorowi w trakcie elektronicznej rejestracji. Organizator nie ma obowiązku spełnić tych potrzeb, ale ma obowiązek powiadomić czy zostaną one spełnione.
 15. Roboty przez cały czas trwania zawodów mogą być oglądane przez uczestników, a członkowie Drużyny zobowiązują się do uprzejmego odpowiadania Uczestnikom na wszelkie pytania.

 

 

4.   Specyfikacja robota i trasy

Specyfikacja robota

 1. Robot nie może celowo zagrażać życiu ani zdrowiu Uczestników zawodów.
 2. Robot nie może niszczyć obiektów ani rzeczy znajdujących się w jego zasięgu w wyniku celowego lub niepoprawnego działania.
 3. Wymiary Robota nie mogą być większe niż:
 4. 297mm - dotyczy całkowitej długości,
 5. 210mm - dotyczy całkowitej szerokości,
 6. 210mm - dotyczy całkowitej wysokości.
 7. Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny.
 8. Komunikacja z robotem w trakcie Próby jest zabroniona. Dozwolone jest zdalne startowanie oraz zatrzymywanie Robota.
 9. Dopuszcza się roboty wyposażone w Napęd tunelowy.

Specyfikacja trasy

 1. Plansza, na której znajduje się Trasa może być wykonana z płyt lub banerów.
 2. Trasa jest taśmą izolacyjną o grubości 19 mm (+-1 mm) naklejaną na planszę, w kolorze kontrastującym do nawierzchni Planszy (białym lub czarnym).
 3. Odległości pomiędzy najbliższymi krawędziami linii oraz krawędziami linii i planszy muszą wynieść co najmniej 210 mm.
 4. Czas przejazdu liczony jest za pomocą bramek pomiarowych. Rozpoczęcie oraz zakończenie liczenia czasu może mieć miejsce:
 5. W Trasie otwartej - rozpoczęcie pomiaru następuje po wykryciu robota przez Bramkę pomiarową znajdującą się w Miejscu startu; zakończenie pomiaru następuje po wykryciu robota przez Bramkę pomiarową znajdującą się na Mecie.
 6. W Trasie zamkniętej - rozpoczęcie pomiaru następuje po wykryciu robota przez Bramkę pomiarową; zakończenie pomiaru następuje po kilkukrotnym wykryciu robota przez tą samą Bramkę pomiarową.
 7. W przypadku awarii bramek pomiarowych Organizator może mierzyć czas stoperem.
 8. Minimalny kąt skrętu o promieniu 0 mm wynosi 45 stopni.

5.   Zasady rozgrywek

 1. Rozgrywki prowadzone są pod nadzorem Sędziego.
 2. Zawody rozgrywają się w dwóch fazach:
 3. eliminacyjnej,
 4. finałowej.
 5. Faza eliminacyjna:
 6. Składa się z Prób Robotów wykonywanych na co najmniej jednej Trasie w określonym przez Organizatora czasie.
 7. Robot może pokonać Trasę dowolną liczbę razy. Jako wynik końcowy uznaje się najkrótszy Czas przejazdu.
 8. Pierwszeństwo w przejazdach mają roboty, które do tej pory wykonały ich najmniej.
 9. Do finału przechodzi 8 robotów z najkrótszymi Czasami przejazdu. w przypadku, gdy Próby odbywały się na dwóch lub więcej trasach eliminacyjnych, brana jest pod uwagę suma najkrótszych czasów z każdej z tras.
 10. Faza finałowa:
 11. Robot może pokonać Trasę maksymalnie 2 razy. Jako wynik końcowy uznaje się najkrótszy Czas przejazdu.
 12. Roboty wykonują przejazdy według klasyfikacji eliminacyjnej, od najdłuższego Czasu przejazdu do najkrótszego.
 13. W przypadku, gdy dwa lub więcej Robotów ma taki sam czas, zostanie przeprowadzona dodatkowa Próba pomiędzy nimi.
 14. Sędzia ma prawo przerwać Próbę, gdy uzna, że są łamane zasady niniejszego regulaminu lub gdy robot nie jest w stanie ukończyć Próby.
 15. Organizator udostępnia Zawodnikom Trasę testową.
 16. Organizator może podzielić niniejszą konkurencję na dwie kategorie.
 17. LF Standard,
 18. LF Junior.
 19. Przydział do kategorii będzie zależał od tego czy Zawodnik posiada aktualną legitymację szkolną. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości poproszenia o dodatkowe informacje weryfikujące poprawny przydział Zawodnika do kategorii (głównie Zawodników LF Junior).
 20. Robot musi poruszać się całkowicie autonomicznie. Każda komunikacja z robotem w trakcie Próby grozi niezaliczeniem przejazdu lub dyskwalifikacją Zawodnika. Decyzję o ukaraniu Zawodnika podejmuje sędzia. Dozwolone jest zdalne startowanie oraz zatrzymanie robota.
 21. Robot musi przemieszczać się po Trasie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazanym przez Sędziego.
 22. Robot w trakcie Próby może ścinać zakręty. w przypadku, gdy robot dokonuje zbyt dużego uproszczenia trasy, sędzia może uznać przejazd za nieważny.
 23. Limit czasu przejazdu to 2 minuty.
 24. Robot w trakcie przejazdu nie może uszkodzić trasy, ani zakłócać przyrządów pomiarowych.
 25. Roboty startujące w Zawodach mogą otrzymać punkty Klasyfikacji Konstruktorów po spełnieniu odpowiednich wymagań, który nie są zawarte w niniejszym regulaminie.

 

6.   Kwestie sporne, odpowiedzialność i dyskwalifikacja

 1. Wszelkie kwestie sporne związane z kategorią opisaną niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia danej kategorii.
 2. Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie działania każdego z członków Drużyny ponosi Drużyna.
 4. W przypadku nieprzestrzegania zasad rozgrywek fair-play przez jednego z członków Drużyny, Sędzia Główny ma prawo nałożyć na Drużynę karę w postaci punktów karnych. Zasady przyznawania punktów karnych nie są zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. W przypadku zachowania członka drużyny, które narusza: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne lub bezpieczeństwo Uczestników, Sędzia Główny ma prawo nałożyć na Drużynę karę w postaci punktów karnych lub dyskwalifikacji.
 6. Dyskwalifikacja Drużyny powoduje unieważnienie wszystkich wyników uzyskanych przez Drużynę w dniu trwania Zawodów.
 7. Zdyskwalifikowana Drużyna ma obowiązek zwrócić wszystkie nagrody zdobyte w dniu Zawodów.
 8. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.

 

7.   Zgoda na publikację

 1. Rejestracja robota w zawodach oznacza wyrażenie zgody na publikację podstawowych informacji na jego temat tj. nazwy robota, nazwy drużyny, nazwy Uczelni lub Instytucji, zdjęć, filmów oraz zajętego miejsca przez Organizatorów i Partnerów Zawodów bez konieczności informowania o tym Konstruktora lub Drużyny.
xSumo

Zawody Robotów Mobilnych

JURABOT Krasiejów 2017

 

 REGULAMIN LEGO SUMO

1.   Informacje ogólne

 1. Celem zawodów jest promowanie robotyki, dobrej zabawy oraz współzawodnictwa w ramach zasad fair play.

 

2.   Definicje

Definicje ogólne

 1. Drużyna - grupa osób składająca się z Uczestników i Zawodników, którzy samodzielnie stworzyli co najmniej jednego Robota lub jego algorytm, biorąca udział w Zawodach.
 2. Konstruktor - osoba opiekująca się danym robotem w czasie trwania Zawodów.
 3. Organizator - osoba nadzorująca i wpływająca na przebieg Zawodów. Wyposażona w imienny identyfikator z napisem Organizator.
 4. Robot - urządzenie mechatroniczne zasilane energią elektryczną poruszające się autonomicznie i w pewnym, zauważalnym stopniu reagujące na otoczenie.
 5. Roboty identyczne - roboty, mające podobną konstrukcję oraz wykorzystujące podobne algorytmy. O ostatecznym stwierdzeniu identyczności robotów decyduje Sędzia Główny.
 6. Sędzia - osoba nadzorująca przebieg konkurencji w dniu Zawodów.
 7. Uczestnik - osoba, która bierze aktywny, lub bierny udział w zawodach. Może to być zawodnik, sędzia, organizator lub widz.
 8. Zawodnik - patrz Konstruktor.

Definicje Kategorii

 1. Remis - sytuacja, w której 2 roboty odbyły już wszystkie walki oraz mają tyle samo punktów.
 2. Ring - okrągła plansza, na której odbywają się walki.
 3. Strefa walki - strefa wyznaczona wokół ringu, która podczas walki musi pozostać pusta.
 4. Test kartki - test mający na celu sprawdzenie, czy Robot nie ma zbyt lepkich kół. Polega na położeniu robota na czystej kartce formatu A4 i gramaturze 80 g/ tak, żeby wszystkie koła dotknęły powierzchni papieru, a następnie podniesieniu go. Nawet minimalne podniesienie kartki skutkuje niedopuszczeniem robota do walki.

3.   Specyfikacja konkurencji

 1. W zawodach biorą udział Roboty, których celem jest wypychanie siebie nawzajem z Ringu.
 2. Nie ma ograniczeń co do ilości startujących Robotów danej Drużyny.
 3. Nie dopuszcza się startu w zawodach dwóch Identycznych robotów.
 4. Konkurencje składają się z eliminacji oraz finału lub samego finału w przypadku gdy liczba robotów jest mniejsza od 9.
 5. W eliminacjach Roboty będą podzielone na grupy.
 6. Eliminacje odbywają się zgodnie z systemem rozgrywek każdy z każdym.
 7. Do finału awansują roboty z największą liczbą zwycięstw po odbyciu się wszystkich walk, lub upłynięciem, określonej przez Organizatora, ilości czasu od rozpoczęcia konkurencji. Liczba robotów z każdej grupy przechodząca do walk finałowych uzależniona jest od ilości startujących robotów.
 8. W przypadku Remisu na miejscach pretendujących do finału, brany będzie pod uwagę wynik z bezpośredniej walki tych robotów. Do finału przechodzi zwycięzca.
 9. Finały odbywają się zgodnie z pucharowym systemem rozgrywek.
 10. Organizator zapewnia stolik, krzesło oraz dostęp do gniazdka elektrycznego Drużynie. Inne potrzeby należy zgłosić organizatorowi w trakcie elektronicznej rejestracji. Organizator nie ma obowiązku spełnić tych potrzeb, ale ma obowiązek powiadomić czy zostaną one spełnione.
 11. Roboty przez cały czas trwania zawodów mogą być oglądane przez uczestników, a członkowie Drużyny zobowiązują się do uprzejmego odpowiadania Uczestnikom na wszelkie pytania.

4.   Specyfikacja Robota i Ringu

Specyfikacja robota

 1. Roboty zgłaszane do konkurencji Lego Sumo muszą być zbudowane wyłącznie z klocków LEGO, ilość użytych modułów jest dowolna.
 2. Masa robota nie może przekraczać 2kg.
 3. Wielkość robota nie może przekraczać 20 x 20 cm. Wysokości robota jest dowolna.
 4. Roboty przekraczające wymiary oraz wagę nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.
 5. Pomiar tych parametrów, obowiązkowo dla każdego Robota, odbędzie się przed zawodami.
 6. Dopuszcza się możliwość wykonywania pomiarów wyrywkowo, lub na życzenie przeciwnika w trakcie trwania zawodów.
 7. Robot nie może zawierać urządzeń aktywnie zakłócających działanie układów sterowania przeciwnika
 8. Robot nie może uszkadzać przeciwnika i ringu, a także emitować cieczy, gazów oraz wydzielać znacznych ilości ciepła.
 9. Robot nie może zawiera elementów mogących przytwierdzać go do ringu lub uniemożliwiających jego przesunięcie np. przyssawki, klej.

Specyfikacja ringu

 1. Ring musi być koloru czarnego z białym marginesem przy krawędzi. Średnica ringu wynosi 77 cm, a margines ma szerokość 2,5 cm.
 2. Dopuszczalna tolerancja wymiarów ringów oraz białego marginesu wynosi +- 5%.
 3. Powierzchnia ringu jest gładka, płaska i czarna.
 4. Ring wykonany jest z twardego materiału o niskim współczynniku tarcia.

5.   Zasady rozgrywek

 

 1. Walka polega na wzajemnym spychaniu się z Ringu dwóch Robotów.
 2. O kolejności i sposobie ustawiania Robotów decyduje Organizator.
 3. Zawodnicy po ustawieniu tyłem do siebie swoich Robotów na Ringu, na znak Sędziego, uruchamiają je.
 4. Robot może poruszyć się najszybciej po upływie 5 sekund od momentu sędziowskiego znaku do startu, w przeciwnym razie uznawany jest falstart - dwa falstarty z rzędu poddają rundę.
 5. W przypadku gdy jeden z Robotów nie wystartuje, walka jest przerywana, a następnie powtarzana. Jeżeli ten sam Robot nie wystartuje 3 razy z rzędu to przegrywa walkę.
 6. Robot, który jako pierwszy dotknie obszaru poza ringiem przegrywa rundę. Robot przegrywa również w przypadku gdy odpadnie od niego część o rozmiarze większym niż 1cm2 lub o masie powyżej 10g.
 7. W przypadku gdy nie będzie można rozstrzygnąć który z robotów przegrał rundę walka zostaje powtórzona.
 8. Gdy obaj zawodnicy wyrażą zgodę – runda jest przerywana i zostaje powtórzona. Gdy wielokrotnie dojdzie do takiej sytuacji i walkę ciężko będzie rozstrzygnąć Sędzia uznaje remis.
 9. Zawodnik ma prawo przerwać walkę w każdej chwili. Skutkuje to przegraniem rundy.
 10. Runda może trwać maksymalnie 2 min – po tym czasie następuje powtórzenie walki.
 11. Zawodnik, który wygrał rundę otrzymuje 1 pkt.
 12. Walki toczą się aż do momentu uzyskania przez jednego z Zawodników 2 pkt.
 13. W przypadku remisu, Zawodnicy nie otrzymują punktów.
 14. Przyznane punkty mają znaczenie wyłącznie podczas wyłonienia zwycięzców grup.
 15. Pomiędzy rundami Zawodnicy mają 30 sekund na drobne naprawy Robota oraz przygotowanie go do następnej walki.
 16. Dopuszcza się możliwość wyrywkowego przeprowadzania Testu kartki.
 17. Dopuszcza się też możliwość przeprowadzania Testu kartki na życzenie przeciwnika.
 18. Po przejściu Testu kartki przed walką, Zawodnik ma obowiązek odłożyć Robota od razu na Ring. Niedopuszczalne jest wtedy czyszczenie, lub smarowanie kół.
 19. W przypadku nie przejścia Testu kartki, Robot przegrywa walkę. Ma następnie prawo zmienić koła, lub zmodyfikować konstrukcję.
 20. Przebieg walk nadzorować będzie co najmniej dwóch sędziów,
 21. Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo Uczestników podczas walk ich Robotów.
 22. Roboty startujące w Zawodach mogą otrzymać punkty Klasyfikacji Konstruktorów po spełnieniu odpowiednich wymagań, który nie są zawarte w niniejszym regulaminie.

 

6.   Kwestie sporne, odpowiedzialność i dyskwalifikacja

 1. Wszelkie kwestie sporne związane z kategorią opisaną niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia danej kategorii.
 2. Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie działania każdego z członków Drużyny ponosi Drużyna.
 4. W przypadku nieprzestrzegania zasad rozgrywek fair-play przez jednego z członków Drużyny, Sędzia Główny ma prawo nałożyć na Drużynę karę w postaci punktów karnych. Zasady przyznawania punktów karnych nie są zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. W przypadku zachowania członka drużyny, które narusza: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne lub bezpieczeństwo Uczestników, Sędzia Główny ma prawo nałożyć na Drużynę karę w postaci punktów karnych lub dyskwalifikacji.
 6. Dyskwalifikacja Drużyny powoduje unieważnienie wszystkich wyników uzyskanych przez Drużynę w dniu trwania Zawodów.
 7. Zdyskwalifikowana Drużyna ma obowiązek zwrócić wszystkie nagrody zdobyte w dniu Zawodów.
 8. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.

 

7.   Zgoda na publikację

 1. Rejestracja robota w zawodach oznacza wyrażenie zgody na publikację podstawowych informacji na jego temat tj. nazwy robota, nazwy drużyny, nazwy Uczelni lub Instytucji, zdjęć, filmów oraz zajętego miejsca przez Organizatorów i Partnerów Zawodów bez konieczności informowania o tym Konstruktora lub Drużyny.

 

Pobierz regulaminy: